Sách Giáo Khoa

Giáo trình Chính sách kinh tế – xã hội

Thông tin tác giả TS Đoàn Thị Thu Hà TS Đoàn Thị Thu Hà Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Chính sách kinh tế – xã hội là …

Read More »

Kinh tế lượng – Chương trình nâng cao

Thông tin tác giả TS. Nguyễn Quang Phong TS. Nguyễn Quang Phong Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh tế lượng, chương trình nâng cao, được biên soạn cho sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế và các bạn đọc đã có kiến thức cơ bản về Kinh tế lượng. Với chương …

Read More »

Lịch sử các học thuyết kinh tế – Tái bản 2000

Thông tin tác giả Nguyễn Vǎn Trình – NguyễnTiến Dũng – Vũ Văn Nghinh Nguyễn Vǎn Trình – NguyễnTiến Dũng – Vũ Văn Nghinh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Lịch sử các học thuyết kinh tế là giáo trình học tập, tham khảo cho các sinh viên các ngành kinh tế, …

Read More »

Mô hình kinh tế lượng

Thông tin tác giả Trần Văn Tùng Trần Văn Tùng Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh tế lượng từ nhiều năm đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành , không riêng gì kinh tế. Việc sử dụng các tài liệu để giải quyết các vấn đề thực tiễn đối …

Read More »

Kinh Tế Lượng

Thông tin tác giả GS. TSKH. Vũ Thiếu- TS. Nguyễn Quang Dong- TS. Nguyễn Khắc Minh GS. TSKH. Vũ Thiếu- TS. Nguyễn Quang Dong- TS. Nguyễn Khắc Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh tế lượng học là một bộ phận không thể thiếu trong chương trình đào tạo các cán …

Read More »

Giáo trình kinh tế thương mại – Tái bản 2001

Thông tin tác giả PGS. TS. Đặng Đình Đào- PGS. TS. Hoàng Đức Thân PGS. TS. Đặng Đình Đào- PGS. TS. Hoàng Đức Thân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách cung cấp cho sinh viên chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh thương mại những nguyên lý cơ …

Read More »

Kinh tế công cộng

Thông tin tác giả Bộ môn Kinh tế công cộng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Bộ môn Kinh tế công cộng – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Khu vực công cộng ngày càng lớn, giữ vị trí ngày càng quan trọng …

Read More »

Giáo trình luật kinh tế Việt Nam

Thông tin tác giả Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Trong những nǎm qua, cùng với sự chuyển đổi nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam, pháp luật kinh tế đã thay đổi …

Read More »

Giáo trình thống kê doanh nghiệp

Thông tin tác giả GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm GS.TS. Phạm Ngọc Kiểm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Để quản lý doanh nghiệp, các nhà quản lý không thể không biết đến thống kê doanh nghiệp, bởi vì nó cung cấp kiến thức cơ bản về nội dung và phương pháp tính …

Read More »

Kinh tế du lịch & du lịch học

Thông tin tác giả Đổng Ngọc Minh Đổng Ngọc Minh Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Vương Lôi Đình Vương Lôi Đình Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Kinh tế du lịch và du lịch học là công trình nghiên cứu khoa học có …

Read More »

Giáo trình phân tích kinh tế xã hội và lập trình

Thông tin tác giả GS.TS Phạm Ngọc Kiểm GS.TS Phạm Ngọc Kiểm Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Giáo trình này được xuất bản nhằm cung cấp cho bạn đọc những phương pháp cơ bản nhất để tiến hành phân tích về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu. Qua đó phát …

Read More »

Kinh tế học vi mô – Tái bản 2000

Thông tin tác giả Robert S. Pindyck – Daniel L. Rubinfeld Robert S. Pindyck – Daniel L. Rubinfeld Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đối với các nhà kinh tế và kinh doanh, kinh tế học vi mô là một trong những môn học quan trọng vào bậc nhất. Sự hiểu biết …

Read More »

Kinh tế học vĩ mô – Tái bản 2000

Thông tin tác giả Robert J.Gordon Robert J.Gordon Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Đối với các nhà kinh tế và kinh doanh, kinh tế học vĩ mô là một trong những môn học quan trọng vào bậc nhất. Kinh tế học vĩ mô quan tâm đến những vấn đề kinh tế …

Read More »

Kinh Tế Lượng (Chương Trình Nâng Cao)

Thông tin tác giả Nguyễn Quang Dong Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn bài tập này được biên soạn dựa theo cơ sở lý thuyết được trình bày trong “Kinh tế lượng” của các tác giả Vũ Thiếu, Nguyễn Quang Dong và Nguyễn Khắc Minh cho Nhà xuất bản Khoa học …

Read More »

Nguyên lý kế toán – Tái bản 2003

Thông tin tác giả Võ Văn Nhị Võ Văn Nhị Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Cuốn sách này được biên soạn với mục tiêu đáp ứng yêu cầu tìm hiểu về kế toán cho nhiều đối tượng khác nhau. Cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo cần thiết cho …

Read More »

Nhập môn hành chính nhà nước

Đây là cuốn sách chủ yếu phụ vụ cho những người lần đầu tiếp cận với môn học hành chính nhà nước. Do đó cuốn sách được trình bày một cách hệ thống những kiến thức cơ bản nhất. Cuốn sách có thể được sử dụng như một tài liệu học tập và nghiên cứu về môn học quản lý …

Read More »

Truyền thông đại chúng

Thông tin tác giả Tạ Ngọc Tấn Tạ Ngọc Tấn Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ cũng như sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội; truyền thông đại chúng đã thực sự …

Read More »

Những bài giảng về môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thông tin tác giả Quỳnh Cư Quỳnh Cư Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Thực tiễn ngày càng chứng minh, cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưỏng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn, dẫn đường cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong gần 70 năm …

Read More »

Quan hệ quốc tế đại cương

Thông tin tác giả Khoa quan hệ quốc tế Khoa quan hệ quốc tế Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Phân viện báo chí và tuyên truyền Phân viện báo chí và tuyên truyền Vào trang riêng của tác giả Xem tất cả các sách của tác giả Quan hệ quốc tế …

Read More »

Tập bài giảng Triết Học Mác – Lênin (Tập II)

Tập bài giảng triết học Mác – Lênin được biên soạn trên cơ sở những bài giảng cho học viên các lớp lý luận chính trị cao cấp và cử nhân chính trị của Phân viện Hà Nội thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong những năm gần đây, theo tinh thần các Nghị quyết Đại …

Read More »